fbpx

Grao SuperiorAcondicionamento físico

Denominación: Acondicionamento físico.
Titulación: Técnico Superior en acondicionamento físico.
Nivel: Formación Profesional de Grao Superior.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Actividades Físicas e Deportivas

 

Competencia xeral

O obxectivo xeral deste título é dotar aos alumnos e alumnas dos coñecementos necesarios para elaborar, coordinar, desenvolver e avaliar programas de acondicionamento físico para todo tipo de persoas usuarias e en diferentes espazos de práctica, orientados a mellorar a calidade de vida e a saúde, garantindo a seguridade e aplicando criterios de calidade tanto no proceso como nos resultados do servizo.

Saídas profesionais

 • destrador/a de acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente, en ximnasios ou polideportivos e en instalacións acuáticas.
 • Adestrador/a de acondicionamento físico para grupos con soporte musical en ximnasios ou polideportivos e en instalacións acuáticas.
 • Adestrador persoal.
 • Instrutor de crosstraining/ adestramento funcional.
 • Instrutor/a de grupos de hidrocinesia e coidado corporal.
 • Promotor/a de actividades de acondicionamento físico.
 • Animador/a de actividades de acondicionamento físico.
 • Coordinador/a de actividades de acondicionamento e hidrocinesia.
 • Monitor/a de aeróbic e step, ciclo indoor, fitness acuático e actividades afíns.

Máis información

CS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO4
CS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO4

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Valoración da condición física e intervención en accidentes (240 horas).
 • Actividades básicas de acondicionamento físico con soporte musical (160 horas).
 • Acondicionamento físico na auga (213 horas).
 • Control postural, benestar e mantemento funcional (187 horas).
 • Formación e orientación laboral (107 horas).
 • Lingua estranxeira profesional I (53 horas).

 

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Técnicas de hidrocinesia (105 horas).
 • Habilidades sociais (123 horas).
 • Fitness en sala de adestramento polivalente (173 horas).
 • Actividades especialidades de acondicionamento físico con soporte musical (123 horas).
 • Proxecto de acondicionamento físico .
 • Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas).
 • Formación en centros de traballo (384 horas).
 • Lingua estranxeira profesional II (53 horas).

Descrición/ Resumo

A formación que recibirá o alumnado matriculado no Ciclo Superior de Acondicionamento físico achegaralle o coñecemento tanto teórico como práctico que se necesita para deseñar con éxito programas de adestramento e actividade física, os cales se adapten ás necesidades actuais en ámbito do adestramento e fitness.

Desde módulos formativos que se preocupan polo coidado do esquema corporal, así como a postura, principais patoloxías presentes na sociedade actual e como afrontalas con éxito (Control postural, benestar e mantemento funcional); traballo no medio acuático como forma de acondicionamento físico sen impacto para embarazadas, terceira idade e como manipular a intensidade no medio acuático (Acondicionamento físico na auga); e como ser capaz de transmitir e adaptar eses coñecementos á hora de levalos á práctica dunha maneira clara e efectiva para que os usuarios poidan levar unha exitosa práctica deportiva (Habilidades sociais).

Como calquera ciclo formativo, toda esta formación de tipo modular ten unha visión e desenvolvemento transversal para que o alumno/a comprenda a súa formación como un todo uniforme que debe ser capaz de xestionar e adaptar en función das necesidades e capacidades dos usuarios que asistan ás súas sesións de acondicionamento físico, así como a contorna no cal se desenvolverán ditas sesións.

CS ACONDICIONAMIENTO FÍSICO4

Para máis información: [email protected]