fbpx

Proposta educativaSobre o Bacharelato

Colegio Diocesano San Lorenzo

Sobre o Bacharelato

No Colexio Diocesano San Lorenzo pódense cursar as distintas etapas do Bacharelato de Ciencias Sociais, Humanidades e de Ciencias.

O acompañamento aos alumnos na etapa de Bacharelato ten como obxectivo a construción e desenvolvemento da súa madurez intelectual e humana ao tempo que adquiren os coñecementos necesarios para continuar a súa formación académica posterior.

 Desenvolver a personalidade mediante o cultivo dos dons e cualidades persoais.

 Cultivar a amizade, a harmonía persoal, a afectividade e outras dimensións que dean sentido á vida e dinamicen a personalidade.

Seguir a Xesucristo na comprensión da vida, na forma de establecer relacións e na transformación da realidade desde o comunitario.

 Asumir a formación intelectual como un compromiso de crecemento persoal, social e cristián.

Plan de estudos

1.º BAC:

O fomento do traballo en equipo, a iniciativa, o espírito emprendedor e a creatividade son valores que traballan con Vanesa, titora de 1.º BAC, adquirindo a confianza en si mesmos e a madurez necesarias como preparación para os estudos superiores  e ao mundo laboral.

 

 

Oferta educativa

Troncais:

 • Lingua Castelá e Literatura I
 • Lingua Galega e Literatura I
 • Primerra Lingua Estranxeira: Inglés I
 • Filosofía
 • Matemáticas CC. SS. I
 • Latín I
 • Matemáticas I

Troncais de opción:

 • Economía I
 • Literatura Universal
 • H.ª do Mundo Contemporáneo
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Física e Química

Específicas:

 • Educación Física
 • Cultura Científica
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Tecnoloxía da Información e a Comunicación I
 • Relixión Católica

Horario semanal 1.º BAC

2.º BAC:

A riqueza cultural, o coñecemento e a valoración da lingua galega como elemento da nosa  identidade é o obxectivo fundamental de Montse, titora de 2.º  BAC.

 

 

Oferta educativa

Troncais:

 • Lingua Castelá e Literatura II
 • Lingua Galega e Literatura II
 • Primeira Lingua Estranxeira: Inglés II
 • Historia de España
 • Historia da Filosofía
 • Matemáticas CC. SS. II
 • Latín II
 • Matemáticas II

Troncais de opción:

 • Economía de Empresa
 • Historia da Arte
 • Xeografía
 • Bioloxía
 • Física
 • Química

Específicas:

 • CC. Terra e Medio Ambiente
 • Tecnoloxía da Información e a Comunicación II
 • Relixión Católica

Horario semanal 2.º BAC

A valoración e importancia da Lingua Latina é o obxectivo de Marisa, con ela aprenden a identificar e valorar as principais aportacións da cultura romana e a súa lingua.

A consolidación da súa madurez para ser responsables e autónomos así como o desenvolvemento do seu espírito crítico trabállase con Javier, profesor de Filosofía, e poderán prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais que se lles presenten.