fbpx

Proposta educativaESO

Sobre la ESO

No Colexio Diocesano San Lorenzo pódese cursar as distintas etapas do Ensino Secundario Obrigatorio.

Nesta etapa adquírense os elementos básicos da cultura, nos seus aspectos humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos, desenvolven e consolidan hábitos de estudo e traballo. Descubren os seus intereses para estudos posteriores ou a súa inserción laboral e sobre todo adestran como persoas.

Valorar o estudo como enriquecemento e crecemento integral.

Aprender a desenvolversee convivir con respecto, diálogo, flexibilidade e participación cooperativa.

Descubrir e asumir a propia identidade persoal e formar unha visión obxectiva de si mesmo, valorando o esforzo como esixencia necesaria para a superación.

Descubrir e acoller a Xesucristo como modelo de identidade persoal, convivencia fraterna e de vida transformadora.

Formarse para optar vocacionalmente, vivindo a vida toda como vocación.

Plan de estudios

Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

1.º de ESO

Desde 1.º ESO traballan con Daniel Faílde, o seu titor, o desenvolvemento e a consolidación dos hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como base de todo o seu aprendizaxe e elemento imprescindible do seu desenvolvemento persoal.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Primeira Lingua Estranxeira: Inglés
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Matemáticas
 • Xeografía e Historia
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Relixión Católica
 • Educación Física

2.º de ESO

O coidado dos seres vivos e do medio son hábitos básicos que traballan con Loli, titora de 2.º ESO, e desfrutan do coidado da nosa riqueza natural e adquiren ademais hábitos de vida saudables.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Matemáticas
 • Xeografía e Historia
 • Física e Química
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Relixión Católica
 • Educación Física
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

3.º de ESO

Con Ana, titora de 3.º ESO, comprenden e exprésanse con soltura en lingua inglesa, habilidade imprescindible na súa formación.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Matemáticas (orientadas ás Ensinanzas Académicas)
 • Matemáticas (orientadas ás Ensinanzas Aplicadas)
 • Xeografía e Historia
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Música
 • Relixión Católica
 • Cultura Clásica
 • Educación Física

4.º de ESO

O coñecemento das fontes de información e o  seu uso con sentido crítico é unha das destrezas básicas que traballan con Miguel Leiva, titor de 4.º ESO que os guía no coñecemento científico.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Matemáticas (orientadas a las Enseñanzas Académicas)
 • Matemáticas (orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)
 • Xeografía e Historia
 • Física y Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Economía
 • Latín
 • Tecnología
 • Actividade Emprendedora y Empresarial
 • Ciencias aplicadas á Actividade Profesional
 • Religión
 • Cultura Científica
 • Educación Física
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

Gracias a Anxo, profesor de Educación Plástica, aprenden a apreciar a creación artística e comprenden a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

Marcos, ensínalles o respecto pola cultura e a historia propias,a valoración do noso patrimonio artístico e cultural nas clases de Historia.

Incorporar a práctica do deporte como elemento imprescindible para favorecer o desenvolvemento persoal e social é o obxectivo do profesor de Educación Física, Roberto Pedrouzo.