fbpx

Proposta educativaESO

Sobre a ESO

No Colexio Diocesano San Lorenzo pódense cursar as distintas etapas do Ensino Secundario Obrigatorio.

Nesta etapa adquírense os elementos básicos da cultura, nos seus aspectos humanísticos, artísticos, científicos e tecnolóxicos, desenvolven e consolidan hábitos de estudo e traballo. Descubren os seus intereses para estudos posteriores ou a súa inserción laboral e sobre todo adestran como persoas.

Valorar o estudo como enriquecemento e crecemento integral.

Aprender a desenvolversee convivir con respecto, diálogo, flexibilidade e participación cooperativa.

Descubrir e asumir a propia identidade persoal e formar unha visión obxectiva de si mesmo, valorando o esforzo como esixencia necesaria para a superación.

Descubrir e acoller a Xesucristo como modelo de identidade persoal, convivencia fraterna e de vida transformadora.

Formarse para optar vocacionalmente, vivindo a vida toda como vocación.

Plan de estudios

Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

1.º de ESO

Desde 1.º ESO traballan con Daniel Faílde, o seu titor, o desenvolvemento e a consolidación dos hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como base de todo o seu aprendizaxe e elemento imprescindible do seu desenvolvemento persoal.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Galega e Literatura
 • Primeira Lingua Estranxeira: Inglés
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Matemáticas
 • Xeografía e Historia
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Relixión Católica
 • Educación Física

Horario semanal 1.º ESO

2.º de ESO

Con Vera, titora de 2.º ESO, comprenden e exprésanse con soltura en lingua inglesa, habilidade imprescindible na súa formación.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Segunda Lingua Estranxeira: Francés
 • Matemáticas
 • Xeografía e Historia
 • Física e Química
 • Tecnoloxía
 • Música
 • Relixión Católica
 • Educación Física

Horario semanal 2.º ESO

Colegio Diocesano San Lorenzo ESO
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

3.º de ESO

O coñecemento das fontes de información e o  seu uso con sentido crítico é unha das destrezas básicas que traballan con Miguel, titor de 3.º ESO que os guía no coñecemento científico.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Matemáticas (orientadas ás Ensinanzas Académicas)
 • Matemáticas (orientadas ás Ensinanzas Aplicadas)
 • Xeografía e Historia
 • Física e Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Tecnoloxía
 • Educación Plástica e Visual
 • Música
 • Relixión Católica
 • Cultura Clásica
 • Educación Física

Horario semanal 3.º ESO

4.º de ESO

O coidado dos seres vivos e do medio son hábitos básicos que traballan con Loli, titora de 4.º ESO, e desfrutan do coidado da nosa riqueza natural e adquiren ademais hábitos de vida saudables.

Oferta educativa:

 • Lingua Castelá e Literatura
 • Lingua Gallega e Literatura
 • Primera Lingua Estranxeira: Inglés
 • Matemáticas (orientadas a las Enseñanzas Académicas)
 • Matemáticas (orientadas a las Enseñanzas Aplicadas)
 • Xeografía e Historia
 • Física y Química
 • Bioloxía e Xeoloxía
 • Economía
 • Latín
 • Tecnología
 • Actividade Emprendedora y Empresarial
 • Ciencias aplicadas á Actividade Profesional
 • Religión
 • Educación Física

Horario semanal 4.º ESO

Colegio Diocesano San Lorenzo ESO
Colegio Diocesano San Lorenzo ESO

Gracias a Anxo, profesor de Educación Plástica, aprenden a apreciar a creación artística e comprenden a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos medios de expresión e representación.

Marta Varela, ensínalles o respecto pola cultura e a historia propias,a valoración do noso patrimonio artístico e cultural nas clases de Historia.

Incorporar a práctica do deporte como elemento imprescindible para favorecer o desenvolvemento persoal e social é o obxectivo dos profesores de Educación Física, Pablo e Adrián.