Quantcast
Skip to main content

Ciclo Superior Acondicionamento Físico

Denominación: Acondicionamento Físico.
Titulación: Técnico Superior Acondicionamento Físico.
Nivel: Formación Profesional de Grao Superior.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Actividades Físicas e Deportivas.

Competencia xeral

A competencia xeral deste título consiste en dotar aos alumnos dos coñecementos necesarios para elaborar, coordinar, desenvolver e avaliar programas de acondicionamento físico para todo tipo de persoas usuarias e en diferentes espazos de práctica, orientados a mellorar a calidade de vida e a saúde, garantindo a seguridade e aplicando criterios de calidade tanto no proceso como nos resultados do servizo.

Saídas profesionais

 • Adestrador/a de acondicionamento físico en sala de adestramento polivalente en ximnasios ou polideportivos e en instalacións acuáticas.
 • Adestrador/a de acondicionamento físico para grupos con soporte musical en ximnasios ou polideportivos e en instalacións acuáticas.
 • Adestrador/a persoal.
 • Instrutor/a de as actividades de acondicionamento físico para colectivos especiais.
 • Instrutor/a de grupos de hidrocinesia e coidado corporal.
 • Promotor/a de actividades de acondicionamento físico.
 • Animador/a de actividades de acondicionamento físico.
 • Coordinador/a de actividades de acondicionamento e hidrocinesia.
 • Monitor/a de aeróbic e step, ciclo indoor, fitness acuático e actividades afíns.
 • Socorrista en instalacións acuáticas.

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Valoración da condición física e intervención en accidentes (240 horas). Actividades básicas de acondicionamento físico con soporte musical (160 horas).
 • Acondicionamento físico na auga (213 horas).
 • Control postural, benestar e mantemento funcional (187 horas).
 • Formación e orientación laboral (107 horas).
 • Lingua estranxeira profesional I (53 horas).

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Técnicas de hidrocinesia (105 horas).
 • Habilidades sociais (123 horas).
 • Fitness en sala de adestramento polivalente (173 horas).
 • Actividades especialidades de acondicionamento físico con soporte musical (123 horas).
 • Proxecto de acondicionamento físico (26 horas).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas).
 • Formación en centros de traballo (384 horas).
 • Lingua estranxeira profesional II (53 horas).

Descrición

Os servizos deportivos son cada vez máis demandados pola sociedade para mellorar a calidade de vida. Así que para ofrecer unhas prestacións de calidade e adecuadas ao cidadán, é necesario adquirir unhas competencias propias do ámbito deportivo.

O título de Técnico Superior en acondicionamento físico, proporciona ao alumnado coñecementos teórico-prácticos, para o deseño e instrución de programas de adestramento e actividades de fitness, acorde ás demandas actuais.

Ao longo da formación van obter coñecementos relacionados con: a mellora da condición física e a calidade de vida, as patoloxías máis comúns que afectan á saúde e o trato das mesmas (Valoración da condición física e intervención en accidentes, Control postural, benestar e mantemento funcional e Fitness en sala de adestramento polivalente), o acondicionamento físico e o benestar mediante a práctica de actividades e programas acuáticos (Acondicionamento físico na auga e Técnicas de hidrocinesia), as diferentes actividades dirixidas con soporte musical (Actividades básicas e especializadas con soporte musical) e as diferentes metodoloxías e estratexias para fomentar a relación con e entre usuarios (Habilidades sociais).

Como en todos os ciclos formativos, os contidos dos módulos son tratados transversalmente co fin de dotar ao alumno dun coñecemento integral. Proporcionándolle así, os saberes necesarios para poder adaptarse ás características dos usuarios e das actividades.

Se tes algunha dúbida,ponte en contacto connosco