Quantcast
Skip to main content

Ciclo Superior Hixiene Bucodental

Denominación: Hixiene Bucodental.
Titulación: Técnico Superior en Hixiene Bucodental.
Nivel: Formación Profesional de Grao Superior.
Duración: 2000 horas repartidas en dous cursos académicos.
Familia profesional: Sanidade.

Competencia general

A competencia xeral do título de Técnico Superior en Hixiene Bucodental consiste en promover a saúde bucodental das persoas e da comunidade, mediante o desenvolvemento de actividades preventivas e técnico-asistenciais que inclúen a exploración, a avaliación, a promoción e a realización de técnicas odontolóxicas en colaboración co odontólogo ou co médico estomatólogo. Como membro dun equipo de saúde bucodental realizará a súa actividade profesional con criterios de calidade, seguridade e óptimo aproveitamento dos recursos.

Salidas profesionales

No sector sanitario público e no privado, na área de atención sanitaria e promoción da saúde, formando parte de equipos estruturados de saúde bucodental, de equipos de atención primaria, nas unidades de promoción da saúde, e en consultas ou gabinetes dentais privados. Poden integrarse nun equipo de prevención e atención sanitaria, coordinado por un facultativo. Desenvolven funcións de organización e xestión na unidade ou no gabinete dental de traballo, prestan servizos asistenciais e preventivos á comunidade e controlan a súa calidade a través de actividades de vixilancia epidemiolóxica e de educación sanitaria. A súa actividade profesional está sometida a regulación pola Administración competente.

Módulos formativos do primeiro curso (960 horas)

 • Estudo da cavidade oral (213 horas).
 • Exploración da cavidade oral (134 horas).
 • Fisiopatología xeral (213 horas).
 • Intervención bucodental (213 horas).
 • Formación e orientación laboral (107 horas).
 • Recepción e loxística na clínica dental (80 horas).

Módulos formativos do segundo curso (1040 horas)

 • Conservadora, periodoncia, cirurxía e implantes (175 horas).
 • Educación para a saúde oral (105 horas).
 • Epidemioloxía en saúde oral (87 horas).
 • Primeiros auxilios (53 horas).
 • Prótese e ortodoncia (157 horas).
 • Empresa e iniciativa emprendedora (53 horas).
 • Formación en centros de traballo (384 horas).
 • Proxecto de hixiene bucodental (26 horas).

Descripción

A formación que recibirá o alumno matriculado no Ciclo Superior de Hixiene Bucodental permitiralle:

 • Xestionar os ficheiros de pacientes dun gabinete dental para dar resposta ás necesidades de atención requiridas polos mesmos.
 • Previr riscos e optimizar recursos, colaborando na programación de actividades da unidade de saúde bucodental.
 • Xestionar a adquisición, reposición e almacenamento de materiais funxibles, recambios, equipos e instrumental.
 • Asegurar a operatividade das instalacións e equipos do gabinete, aplicando procedementos e protocolos de calidade establecidos.
 • Obter datos de saúde e enfermidade da cavidade bucodental mediante inspección e exploración, rexistrándoos.
 • Aplicar técnicas preventivas e asistenciais segundo protocolos establecidos.
 • Colaborar na obtención de radiografías dentais e técnicas radiolóxicas cumprindo as normas e criterios de radioprotección.
 • Planificar e desenvolver as actuacións necesarias para aplicar un programa de seguimento epidemiolóxico a grupos de poboación.
 • Deseñar e implementar actividades de educación sanitaria para fomentar a saúde bucodental das persoas e da comunidade.
 • Apoiar psicoloxicamente aos pacientes/usuarios, para facilitar a realización dos tratamentos bucodentais.
 • Aplicar técnicas de apoio ou soporte en tratamentos odontolóxicos dentro do equipo de saúde bucodental para facilitar a prestación de servizos.

Se tes algunha dúbida,ponte en contacto connosco